آمپلی فایر_مسیو

  desktop-columns-3 tablet-columns-2 mobile-columns-1
 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-B1500.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال حرفه ای و فول رنج شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری BLADE

  حداکثر توان خروجی: ۳۷۵*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۲۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۴۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۸۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۵۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۱*۱۸۰*۳۸۶ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-B2000.1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری BLADE

  حداکثر توان خروجی: ۲۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۲۵۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۵۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس: ۲۵۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۱*۱۸۰*۲۷۷ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-B2000.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال حرفه ای و فول رنج شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری BLADE

  حداکثر توان خروجی: ۵۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۳۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۶۰۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۵۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۱*۱۸۰*۳۲۸ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-B500.2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۲ کانال شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری BLADE

  حداکثر توان خروجی: ۲۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۸۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۶۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۲۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۵۰۰۰-۱۵ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۱*۱۸۰*۲۷۲ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-BP1000.1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال و فولرنج شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Blade

  حداکثر توان خروجی: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۴۵۵*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم:۲۵۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۵۰۰۰-۱۵ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۲۸*۱۸۰*۵۱ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-BP1000.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال و فولرنج شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Blade

  حداکثر توان خروجی: ۲۵۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۶۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم:۸۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۲۰*۲ اهم

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۴.۴ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۵۰۰۰-۱۵ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۳۲۰*۱۸۰*۵۱ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D1600.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال سری Block

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۳۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۴۰۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۸۰۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۷۰ دسیبل

  فرکانس: ۲۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۶۵*۳۰۷ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D2400
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال سری Block

  حداکثر توان خروجی: ۲۴۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۲۰۰ وات

  توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۶۵۰ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۷۰ دسیبل

  فرکانس: ۱۸۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۶۵*۲۸۴ میلیمتر

  دارای محافظ قوی جهت حفاظت از گرمای زیاد، کم و یا زیاد شدن ولتاژ، مقاومت پایین و … ( این آمپلی فایر بهیچ وجه در اثر مشکلات برقی صدمه نمی بیند.)

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D3600
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال سری Block

  حداکثر توان خروجی: ۳۶۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۸۰۰ وات

  توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۹۵۰ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۷۰ دسیبل

  فرکانس: ۱۸۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۶۵*۱۲۲ میلیمتر

  دارای محافظ قوی جهت حفاظت از گرمای زیاد، کم و یا زیاد شدن ولتاژ، مقاومت پایین و … ( این آمپلی فایر بهیچ وجه در اثر مشکلات برقی صدمه نمی بیند.)

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D5K
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال فوق حرفه ای ، بسیار پر قدرت شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال کلاس D

  حداکثر توان خروجی: ۵۲۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۲۶۰۰ وات

  توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۱۴۰۰ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس: ۳۵۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۸۴*۵۸*۴۵۰ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D6K
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال فوق حرفه ای ، بسیار پر قدرت شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال کلاس D

  حداکثر توان خروجی: ۶۰۰۰ وات

  حداکثر توان اسمی: ۳۰۰ وات

  توان اسمی در مقاومت ۲ اهم: ۲۰۰۰ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۶ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس: ۳۵۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر:۵۵۹*۵۸*۲۳۹ میلیمتر

  دارای محافظ قوی جهت حفاظت از گرمای زیاد، کم و یا زیاد شدن ولتاژ، مقاومت پایین و … ( این آمپلی فایر بهیچ وجه در اثر مشکلات برقی صدمه نمی بیند.)

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-D800.4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال حرفه ای و فول رنج شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر دیجیتال سری Block

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۲۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۴۰*۴ وات

  توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۸۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس: ۲۵۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۶۵*۲۶۷ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-E2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۱۶۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۴۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۸۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  فرکانس:۲۲۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۵۰*۲۰۳ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-E3
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۲۸۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۷۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۱ اهم: ۱۴۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  حداکثر ولتاز: ۱۵ ولت

  فرکانس:۲۲۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۵۰*۲۸۲ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-EX2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۲ کانال حرفه ای شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۴۸۰ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۴۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۲۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی: ۴۸۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حساسیت: ۸۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۵۰*۱۸۵ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-EX44
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۴۰۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۴ اهم: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۴۰۰*۲ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۵۰*۲۴۱ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-N2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۱۶۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی: ۸۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۴۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  فرکانس:۲۲۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۴۰*۱۸۳ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-N4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۴۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی: ۲۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  فرکانس:۲۲۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۴۰*۳۴۰ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-NX4
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۴ کانال حرفه ای شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۸۰۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۰۰*۴ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی: ۴۰۰*۲ وات

  حداقل مقاومت در حالت پل زنی: ۴ اهم

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰۰۰-۱۵ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۴۰*۲۵۴ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-NX5
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۵ کانال حرفه ای و قدرتمند شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Nano Block

  حداکثر توان خروجی: ۴۸۰*۲+۱۶۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی: ۱۲۰*۴+۸۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۲۴۰*۴ وات

  حداقل مقاومت در حالت پل زنی: ۱ اهم

  حداقل مقاومت: ۲*۴+۱*۱ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  فرکانس:۲۵۰۰۰-۱۵ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۵۳*۱۴۰*۳۸۱ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-V1000.1
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی مونو کانال حرفه ای شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Volt

  حداکثر توان خروجی: ۱۰۰۰*۱ وات

  حداکثر توان اسمی: ۴۵۵*۱ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۴۵۵*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۱۰۰ دسیبل

  فرکانس:۳۰۰۰۰-۱۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۹۸*۴۸*۳۰۰ میلیمتر

 • آمپلی فایر_مسیوMASSIVE-AUDIO-V500.2
  ۱ تومان

  وضعیت محصول: قابل فروشتمام شده

  آمپلی ۲ کانال شرکت  MASSIVE 

  Made in U.S.A

  گارانتی ۱ ساله شرکتی

  آمپلی فایر سری Volt

  حداکثر توان خروجی: ۲۵۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی: ۸۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در ۲ اهم: ۱۶۰*۲ وات

  حداکثر توان اسمی در حالت پل زنی ۴ اهم: ۳۲۰*۱ وات

  حداقل مقاومت: ۲ اهم

  حداکثر ولتاژ: ۱۵ ولت

  حساسیت: ۹۰ دسیبل

  فرکانس:۳۰۰۰۰-۲۰ هرتز

  ابعاد آمپلی فایر: ۱۹۸*۴۸*۲۳۶ میلیمتر