آمپ مخصوص پخش اندروید

وظیفه اصلی آمپلی فایرها بهبود کیفیت صدای در حال پخش است. آنها قدرت خروجی از سیستم پخش شما را، افزایش می دهند؛ همچنین برای گرفتن صدا از ساب ووفر، آمپلی فایر مناسب نیز لازم

می باشد.

شایان ذکر است سیستم پخش با آمپلی فایر به سیم کشی RC نیاز دارد.

آمپلی فایر_موزیک فایر (۱)